domingo, 30 de octubre de 2011

EPA tercer trimestre: Les retallades del govern de la Generalitat situen la taxa d'atur en el 19,43%

Catalunya aporta la tercera part  de la destrucció d’ocupació generada a l’Estat en el tercer trimestre
A Catalunya durant aquest tercer trimestre de l’any, la xifra de persones desocupades s’ha situat en 742.000 persones, la qual cosa suposa 51.100 persones més que el trimestre anterior (+7,4%), i 72.600 persones més que el mateix trimestre de l’any passat (+10,83).
Pel que fa la població ocupada, destaquem que s'ha reduït en 58.800 persones respecte al trimestre anterior i 99.600 persones respecte l’any anterior. En relació a les taxes, la taxa d'atur d'aquest trimestre s'ha situat en el 19,43%, més de tres vegades que el tercer trimestre de 2008 quan estàvem en un 9%. La taxa d'ocupació s'ha situat en un 51%.Finalment, la taxa d'activitat també s’ha reduït, situant-se en el 63,27%, 13 dècimes menys que el trimestre anterior. Pel que fa la taxa de temporalitat, ha patit un increment de 0,7 punts percentuals respecte el trimestre anterior i de 2,4 punts percentuals respecte el tercer trimestre de 2010, i està situat en el 21,2%.
Pel que fa les províncies, Girona és la que presenta una taxa de desocupació més alta, amb un 21,42%, seguida deTarragona, amb un 19,85%, Barcelona, amb un 19,57% i Lleida, amb un 13,02%.
Un col·lectiu que esta patint molt la crisi, i que a la UGT de Catalunya ens preocupa molt són les persones desocupades de llarga durada, que aquest trimestre se situa en 356.400 persones, amb un increment de 51.500 persones respecte el mateix període de l’any anterior.
Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d'atur durant aquest trimestre se situa en un 43,1%, gairebé 24 punts percentuals més que la taxa d’atur general. També cal remarcar que la taxa de temporalitat dels joves s’ha incrementat més de 3 punts percentuals, respecte el trimestre passat i 6,9 punts percentuals respecte el tercer trimestre de 2010, situant-se en un 59,4% aquest tercer trimestre de 2011.
Respecte les persones estrangeres esmentar que també estan patint les conseqüències de la crisi d’una forma més directe. En el darrer any, mentre que les persones autòctones desocupades s’han incrementat un 9,3%, les persones estrangeres desocupades ho han fet en un 14%.
Per sectors, s’ha de destacar que únicament l’agricultura, amb 2.800 noves contractacions ha creat ocupació. Els serveis han destruït 30.900 llocs de treball, seguida de la construcció, amb 23.000 llocs de treball menys i 7.800 menys a la indústria.
Des d'aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d'aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre, el 21,6% de les famílies tenen almenys una persona activa en situació de desocupació, mentre que al pateix període de l’any anterior era el 19,9%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
La UGT de Catalunya considera molt negatives les dades d'aquest trimestre, davant l’alt increment de persones en situació de desocupació que s’ha produït i la pitjor xifra de persones en situació de desocupació des de l’inici de la crisi, amb
Des de la nostra organització considerem que el govern no està fent els esforços necessaris ni adoptant les mesures adequades per superar una crisi que ja dura massa temps i que està abocant als ciutadans i ciutadanes del nostre país a situacions de risc d’exclusió social.
Així mateix, les constants retallades en els serveis públics, fonamentalment en sanitat i educació, suposen un triple efecte negatiu: més destrucció de llocs de treball, la pèrdua de drets socials i més desigualtat entre les persones a l’hora d’exercir el seu dret a una educació i una sanitat pública.
Tenim suficients proves de que ni la reforma laboral, ni les injeccions econòmiques estratosfèriques a les entitats financeres, ni les retallades en els serveis públics són les mesures adients per generar el canvi del model productiu, ni per crear nous llocs de treball, ni per sortir de la crisi.
La UGT de Catalunya reclama solucions efectives, dirigides a les persones treballadores, que són les que realment estan patint la crisi, amb més treballadors i treballadores sense feina, més precarietat laboral, acomiadaments massius, retrocés en els drets laborals i socials, llistes d’espera interminables, i cada vegada estem més convençuts de que els governs no s’estan esforçant el suficient per solucionar aquesta situació.
En aquest sentit la nostra organització exigeix al Govern que deixi de portar a terme mesures que només perjudiquen als treballadors i treballadores i que dirigeixi els seus esforços a:
  • Dissenyar i aplicar polítiques de reactivació econòmica que generin confiança i incentivin el consum, fent que el crèdit arribi a famílies i empreses, amb l’objectiu de crear ocupació i reduir l’atur.

  • El retorn social, per part de les entitats financeres, del capital públic injectat, i deixar de privatitzar els beneficis i socialitzar les pèrdues.

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d'aquesta crisi.

  • Trobar alternatives efectives a les retallades als serveis públics que no suposin la pèrdua de drets socials de les persones.
  • Reforçar els serveis públics d'ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d'ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d'ocupació, destinant més recursos a l’orientació, la formació, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d'ocupació.
  • Desenvolupar polítiques actives d'ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són els joves amb baixa qualificació professional,  les persones majors de 45 anys, o aquelles que han esgotat la seva prestació per desocupació, i adaptades a les necessitats dels territoris.
  • L’impuls dels processos d'acreditació de competències professionals adquirides per la via de l'experiència laboral.
  • Una millor distribució en el pagament d'impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal i l’economia submergida.

Todo lo que debes saber sobre maternidad, paternidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral
CLICK PARA DESCARGAR

UGT, CCOO, CEOE y CEPYME firman un compromiso sobre la negociación colectiva pendiente

Los representantes de UGT, CCOO, CEOE y CEPYME han firmado hoy un Compromiso de Actuación sobre la Negociación Colectiva pendiente, en la sede de la Fundación SIMA, Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje.
Este compromiso se produce como consecuencia de los trabajos realizados en el marco de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, AENC. Trabajos que han llevado a constatar, como se desprende del cuadro anexo, la existencia de 404 convenios sectoriales que afectan a 3.508.477 de trabajadores, cuya vigencia finalizó en los años 2008 a 2010, en los que aún es preciso avanzar para la consecución de un acuerdo.
Pese a este balance, el ritmo de las negociaciones en los tres primeros trimestres de 2011 muestra un mejor comportamiento que en el año 2010, pues se han registrado 1.781 revisiones de convenios suscritos en años anteriores y 364 convenios nuevos, afectando en total a 5.122.099 trabajadores -el 46,56% de los afectados por la negociación colectiva en 2011-. Mientras que de enero a septiembre de 2010 se habían registrado 1.746 revisiones y sólo 285 convenios nuevos, regulando las condiciones de trabajo de 5.129.594 trabajadores –el 45,39% de los afectados por la negociación colectiva en 2010-. A lo que habría que añadir que no se han incluido en las estadísticas del Ministerio de Trabajo un número significativo de convenios, por tener referenciado el incremento salarial a la inflación prevista. En concreto aún quedan por incorporar 427 convenios que afectan a un total de 819.706 trabajadores. Su incorporación supondría alcanzar la cifra de 5.941.805 trabajadores cuyo convenio colectivo o revisión se ha cerrado en 2011, es decir un porcentaje de cobertura del 54,02% de los trabajadores.
Con esta firma, las organizaciones empresariales y sindicales se comprometen a utilizar, en los distintos ámbitos de negociación, los medios más adecuados para instar, respetando la autonomía de las partes negociadoras, una rápida resolución de los conflictos abiertos o de las negociaciones colectivas que afecten a los trabajadores durante 2011 y años anteriores.
En este sentido, se obligan a desarrollar las acciones que les soliciten los sectores y empresas para contribuir a la resolución de conflictos o discrepancias correspondientes a la negociación colectiva de este año.
Al mismo tiempo, UGT, CCOO, CEOE y CEPYME se comprometen a intensificar el diálogo y la negociación para que se culmine un proceso de concertación mediante una prórroga del Acuerdo Interconfederal, con el fin de contribuir a restaurar el diálogo en las relaciones laborales y reducir la conflictividad. Estas cuestiones son básicas para afrontar la crisis y sus principales consecuencias, en beneficio del empleo y la competitividad de las empresas, de los intereses legítimos de los trabajadores y de trasladar confianza a toda la sociedad, según el documento que figura como Anexo al acta de la firma del Compromiso de Actuación.
En dicho Anexo, los interlocutores sociales coinciden en que la negociación colectiva es el espacio natural del ejercicio de la autonomía de las organizaciones empresariales y sindicales y el ámbito apropiado para facilitar la capacidad de adaptación de las empresas, fijar las condiciones de trabajo y modelos que permitan mejorar la productividad, crear más riqueza, aumentar el empleo, fomentar su calidad y contribuir a la cohesión social.
Además, las partes firmantes consideran que hay que diferenciar entre los conflictos relativos a la revisión salarial pactada de los convenios en vigor y los producidos en la negociación de los convenios nuevos pendientes de renovación.
Con respecto a los primeros, se distingue entre supuestos pendientes de resolución judicial, en los que se insta a las partes, sin menoscabo de su autonomía, a llegar a acuerdos necesarios y a cumplir las sentencias dictadas. En los casos en que no se ha acudido a órganos jurisdiccionales, se pide que se agoten los procedimientos de mediación y resolución de conflictos para llegar a acuerdos.
Con relación a los convenios en negociación y conociendo el difícil contexto económico en el que se desarrolla ésta, consideran necesario activar la búsqueda de acuerdos para la firma de los convenios colectivos.

La prioridad debe ser el empleo, no los ajustes

El aumento del paro en el tercer trimestre del año, según datos de la EPA, revela la preocupante situación de nuestra economía (en los meses de verano es cuando más empleo se crea en nuestro país, dada nuestra estructura productiva). UGT advierte que no son reformas laborales ni modificaciones en los tipos de contrato los que crean empleo, sino la actividad económica. Destaca que en ese trimestre han desaparecido 160.700 puestos de trabajo indefinidos y apenas ha crecido la contratación temporal, pese a la época turística. El sindicato achaca la parálisis de la actividad a las políticas de recorte de gasto que se están aplicando en España, a la falta de crédito y a las erróneas decisiones que se están adoptando desde Europa. Alerta sobre la destrucción de empleo en el sector público y sobre el peligro de los recortes de gasto que se están llevando en determinadas Comunidades, en materias como educación, sanidad o servicios a la sociedad. Frente a estas políticas de ajuste, el sindicato propone priorizar el rescate de la actividad económica, del empleo y de la cohesión social, no el de los bancos.
Los datos de la Encuesta de Población Activa referentes al tercer trimestre del año 2011 que ha publicado hoy el INE recogen un aumento del número de desempleados, de 144.600 personas frente al trimestre anterior, lo que sitúa la tasa de paro en el 21,5% de la población activa, seis décimas más respecto al segundo trimestre del año, y 1,7 puntos por encima de la recogida hace un año. Además, la población ocupada desciende en 146.700 personas, lo que supone un descenso del 0,8% respecto al trimestre anterior.
Por su parte, la población activa desciende en 2.100 personas, aunque al distinguir por sexos, se produce un aumento masculino (del 0,3%), pues la población femenina abandona el mercado de trabajo por primera vez desde que comenzara la crisis, descendiendo en un 0,3% en términos trimestrales. Pero según señala el propio INE, en términos interanuales, la variación de la actividad es muy débil, ya que sólo se contabiliza un aumento de 13.100 activos. Si distinguimos por nacionalidad y sexo, la población activa femenina extranjera se reduce respecto al trimestre anterior en un 3,4%, mientras en el caso de las mujeres nacionales, aumenta en un 0,3%. En el caso de los hombres, se produce un aumento, tanto de nacionales como extranjeros, respecto al trimestre anterior (en apenas un 0,2 y un 0,6% respectivamente).
El número de ocupados cae en un 0,8% respecto al segundo trimestre de 2011, ahondándose la caída anual hasta un 2,1%, confirmando de nuevo los nefastos efectos que sobre el empleo tienen las políticas de recorte de gastos y reducción del déficit público. En este tercer trimestre de 2011 desciende el número de asalariados indefinidos (en un 1,4%), mientras que los temporales (todos hombres) se incrementan en un 1,2%, lo que sitúa la tasa de temporalidad en un 26%, medio punto más que hace un año. En términos interanuales, cae el número de asalariados indefinidos hombres (un 3,3%) y, en menor medida, las mujeres (un 1,4%). En el caso de los temporales, cae el número de hombres en un 0,4% respecto al año anterior, pero el número de temporales mujeres aumenta un 0,5%.
Frente al trimestre anterior, aumenta el número de ocupados a tiempo completo, en 42.700 personas, pero se reduce el empleo a tiempo parcial en 189.500 ocupados. El aumento de los ocupados a tiempo completo es prácticamente entero de carácter femenino (con 39.100 ocupadas más), al mismo tiempo que la reducción del tiempo parcial es también femenina, con 153.100 ocupadas menos.
Por sectores, la mayor destrucción de empleo, en términos relativos, se concentra una vez más en la construcción, con una disminución de los ocupados del 4,2% si comparamos con los datos del segundo trimestre del año. La reducción en términos interanuales alcanza el 17,2%. A pesar de la época estival, se reducen los ocupados en el sector servicios en un 0,4% respecto al trimestre anterior y un 0,2% frente al tercer trimestre de 2010. El sector industrial pierde un 0,1% de ocupados en términos trimestrales y un 0,9% en la comparación interanual.
Con todos estos datos, el número de desempleados recupera la senda alcista tras el alivio del trimestre pasado: hay 144.600 personas desempleadas más, lo que unido a la contención de la población activa sitúa la tasa de desempleo en el 21,5%. En este trimestre la tasa de paro sólo desciende entre los jóvenes, menores de 25 años, en un 0,3% respecto al trimestre anterior, aunque en la comparación interanual aumenta en un 6,6%.
El repunte del número de desempleados es mayor entre las mujeres (78.800 desempleadas más, frente al aumento de 65.900 hombres desempleados). Por nacionalidad, el aumento trimestral del paro se concentra en los españoles (en un 3,5% más, frente a la subida del paro entre los extranjeros, de un 1,3%), pero especialmente en las mujeres españolas, que aumentan en un 11,1% en términos interanuales.
El dilatado tiempo que los parados llevan buscando un empleo eleva la tasa de paro de larga duración hasta el 10,4% de la población activa, es decir, el 48,2% de los desempleados lleva más de un año en esa situación.
El número de hogares en los que todos sus miembros en activo se encuentran en desempleo, aumenta en 57.700, y se instala en 1.425.200 hogares en esta situación, un 4,2% más que en el trimestre anterior, y un 10,3% más que hace un año.
Conclusiones
La situación del empleo en España refleja la realidad tan preocupante en la que se encuentra nuestra economía. Los datos publicados hoy por el INE se refieren a la mejor época del año para el empleo en nuestro país, el verano (julio, agosto y septiembre), pues seguimos anclados en un modelo productivo que se basa fundamentalmente en sectores de uso intensivo del factor trabajo, frente a otros donde el uso tecnológico y del capital permiten alcanzar mayores crecimientos del valor añadido, en términos comparados.
Seguimos apoyándonos en estos sectores estacionales que no favorecen el que la recuperación económica que tanto necesitamos se base en un crecimiento económico duradero, sostenible y equilibrado, que permita crear empleo de forma permanente, y además, empleo de calidad. Mientras no se modifique la estructura productiva de nuestro país, la recuperación económica, cuando la alcancemos, será endeble.
Queda claro, entonces, a la vista de la evolución del mercado de trabajo, que no son reformas laborales ni modificaciones en los tipos de contrato lo que crea empleo: es la actividad económica. Han desaparecido 160.700 puestos de trabajo indefinidos y los temporales, gracias a la actividad turística, sólo han aumentado en 47.500. Luego, no es ninguna reforma de las condiciones de trabajo, sino la propia actividad económica la que va a permitir recuperar el empleo.
Y una política de recorte de gastos lo que hace es acogotar aún más las posibilidades de crecimiento. La actividad económica no remonta debido, por un lado, a las políticas de recorte de gastos que se están aplicando en España, en busca del cumplimiento de los pactos europeos y de un equilibrio presupuestario que no garantiza crecimiento alguno; y por otro, por las dificultades derivadas del excesivo endeudamiento español (público y privado) y de la falta de acceso al crédito que esto conlleva.
Aquí no ayuda en absoluto las malas decisiones que en Europa se están tomando: las dificultades de crédito van a acrecentarse aún más, con las nefastas consecuencias para la economía española. La ineficaz actuación del Banco Central Europeo, cuyo objetivo de política económica y medidas para alcanzarlo, sigue centrándose en un problema que ahora no es en absoluto fundamental, la estabilidad de precios. Mientras no actúe con el objetivo de favorecer el crecimiento económico y del empleo, con todas las medidas que la política monetaria permite para ello, las soluciones a la crisis actual no serán tales, sino que nos llevarán a una nueva recesión.
En España, la destrucción de empleo en el sector público, más la que se produce en sectores también mayoritariamente públicos (educación, sanidad y servicios a la sociedad) debido a los recortes de gasto en determinadas Comunidades Autónomas no ha hecho más que empezar: previsiblemente los datos del próximo trimestre serán aún más contundentes. El ahogo que provoca el recorte de gasto en Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales se refleja en la desaparición de servicios (y su empleo asociado) a la sociedad.
Y la caída en el número de trabajadores por cuenta propia refleja las acuciantes dificultades para acceder al crédito y emprender negocios a las que se enfrentan, sobre todo, los pequeños empresarios.
Por tanto, estos son los problemas que la política económica debe establecer como prioridades, pues de esta forma, cuando se pueda crecer económicamente (gracias al impulso del sector exterior y a la recuperación de la demanda interna), el empleo también lo hará.
En este trimestre ya se muestra un punto de inflexión: se está produciendo un nuevo ajuste en el empleo, provocado por las políticas que tienen como objetivo último y fundamental el cumplimiento de los límites de déficit público.
Hay dos aspectos que para UGT son fundamentales: para mejorar el saldo neto exterior hace falta competir no sólo vía precios, sino especialmente, con mejoras de calidad e innovación (no podemos competir con los mercados emergentes, vía precios), ampliando los mercados a los que dirigirnos. Para ello serían imprescindibles políticas de apoyo y fomento a la exportación, especialmente de las pymes.
Y para recuperar la demanda interna, hay que incidir en una mayor cohesión social. Uno de los graves problemas de la falta de demanda proviene de las fuertes desigualdades que se han acrecentado durante la crisis. Las personas que viven por debajo del umbral de pobreza (el 21,8% de los residentes en nuestro país) han aumentado en estos años (desde 19,7% en el año 2007, antes del inicio de la crisis), mientras la concentración de riqueza (vía “bonus” y demás indemnizaciones obscenas a directivos y gestores) en unos pocos se acentúa. Esto unido a los casi 5 millones de desempleados que la EPA ha confirmado hoy, hacen aún más difícil que la demanda interna pueda recobrar niveles anteriores a la crisis.
Por tanto, los datos muestran el fracaso de las políticas de ajuste, que relegan los objetivos de crecimiento económico, de creación de empleo y de cohesión social a muy lejanos planos. La UGT propone darle la vuelta los objetivos políticos: es la recuperación económica, del empleo y una mayor cohesión social lo que permitirá ajustar las cuentas públicas. Pretender cumplir los objetivos de recortar el déficit a través de reducción de gastos sin que se incrementen los ingresos (que no lo hará si no se recupera la economía y si no se lleva a cabo una reforma fiscal integral) sólo nos llevarán a una espiral recesiva a la que parece que nos encaminamos.
Las reuniones, desencuentros y conflictos entre los líderes de los países que forman la Unión Europea no están colaborando a las iniciales pretensiones de respuesta coordinada que los organismos internacionales propugnaron. Las posturas diversas (Estados Unidos, Japón y los países europeos no pertenecientes a la zona euro, frente a los países de la UEM, liderados por Francia y Alemania) están poniendo de relieve la mala gestión de la crisis, que nos lleva a una nueva recaída.
Hay que recuperar, sin más demora, como principal objetivo de la política económica el rescate de la actividad económica, y por tanto, del empleo, en un contexto de mayor cohesión social. No es el rescate de los bancos lo que nos salvará, sino el de la actividad económica.
Prosegur gana 116,3 millones de euros hasta septiembre, el 3,8 % másLa compañía de servicios de seguridad Prosegur logró un beneficio neto de 116,3 millones de euros entre enero y septiembre, el 3,8 % más que en el mismo periodo de 2010, en tanto que las ventas aumentaron un 8,2 % y se situaron en 2.029,7 millones de euros.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) avanzó un 1,7 %, hasta los 255,4 millones de euros, informó hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Mientras el negocio en España cayó un 1,6 %, hasta los 713,4 millones, en el conjunto de los países europeos en los que opera disminuyó un 0,6 %.
En Asia, las ventas crecieron el 17,5 % y sumaron 1.070 millones de euros.
Fuente: vigilantesdeseguridad.com

UGT responsabiliza a las administraciones públicas de amparar “prácticas irregulares del grupo ESABE”


LCV. Alicante
El grupo ESABE es adjudicatario de servicios de limpieza y de Seguridad Privada en diferentes administraciones públicas siendo, en la práctica, sus únicos clientes. Estas administraciones incorporan en los pliegos de licitación cláusulas en relación al cumplimiento de las obligaciones y deberes en la normativa vigente de convenios colectivos, seguridad social y abonos a hacienda y demostrarlo fehacientemente.
La empresa ESABE mantiene prácticas empresariales, según UGT, “como abonar irregularmente las nóminas a sus trabajadores, tener embargadas cuentas por la tesorería de la seguridad social por falta de cotización, declarar de forma fraudulenta sus ingresos a la hacienda pública y multitud de denuncias en todas las inspecciones provinciales de trabajo del estado por irregularidades manifiestas. Esto es conocido por ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y administración central de Estado”.
Desde FeS-UGT “consideramos rechazables estas prácticas de la dirección de la empresa y responsables a todas las instituciones que siendo contratistas no solo no mantienen control alguno sobre estas situaciones, sino que continúa adjudicando a ESABE, en sus divisiones de Seguridad y de Limpieza multitud de contratos, amparando, por tanto, la continuación de esta mala gestión empresarial”.
“Es inadmisible, por tanto, que la administración continúe sin exigir las responsabilidades que tiene ESABE con sus trabajadoras y trabajadores, con la seguridad social y con la hacienda pública y permitiendo que ESABE continúe operando y creciendo en su volumen de negocio a costa de las mismas administraciones que deben velar por el cumplimiento de la norma, por lo que desde FeS – UGT convocamos una concentración de protesta ante la SUBDELEGACIÓN de Gobierno de Alicante, el día 3 de Noviembre a las 11 horas”, concluye el sindicato.
fuente: vigilantesdeseguridad.com

Los vigilantes de seguridad contra la delincuenciaAyudar a detener hurtos, facilitar información a la policía para poder esclarecerlos cuanto antes y, en definitiva, reducir los índices de delincuencia es una función muy importante que realizan los vigilantes de seguridad de las empresas privadas. Por ello, la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental quiso ayer reconocer la actuación de estas personas anónimas para agradecerles su ayuda y cooperación. El subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, que estuvo presente en el acto, afirmó que “la seguridad privada de las empresas ha adquirido gran auge en estos últimos años y se ha convertido en un ejercicio imprescindible para garantizar la seguridad de los ciudadanos, un derecho que está íntimamente ligado a la libertad. En el esfuerzo que estamos haciendo para luchar contra la delincuencia su ayuda es imprescindible”.
Miembros de empresas de seguridad privada como Securitas, Mega 2, Prosegur, SOS, Prosesa, Falcón o Seguridad Alhambra recibieron un diploma honorífico como agradecimiento a su labor. En palabras de Cruz, “estas personas han sobresalido por haber actuado en condiciones muy peligrosas, en acciones humanitarias o facilitando información relevante a la policía para evitar delitos. Es una profesión muy sacrificada y de mucho riesgo”.
El jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Oriental, Pedro Luis Mélida, también asistió a la ceremonia y recordó que los vigilantes de seguridad que recibieron esta distinción no consideran su trabajo “rutinario ni van a cumplir el expediente”. Según Mélida ellos son personal ejemplar y “se esfuerzan en obtener información y comunicarla y “por eso se os otorgan estas menciones, porque destacáis”.
Esta celebración se lleva a cabo cada año y como recordó Mélida para él simboliza “el día de la fiesta de la seguridad privada, por la buena relación que tenemos entre nosotros -la seguridad privada y la Policía Nacional- que sobrepasa lo puramente profesional”.
Fuente: vigilantesdeseguridad.com

Premio a la colaboración de la seguridad privada en la lucha contra la delincuencia“Vigilan y reaccionan para prevenir la violencia”
Vigilantes, personal y empresas de seguridad han recibido de Pedro Luis Mélida, Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía Oriental, y Antonio Cruz, subdelegado del Gobierno en Granada, los galardones que los distinguen “por su colaboración efectiva en la lucha contra la delincuencia”.
“Enhorabuena a los homenajeados por distinguirse en el desempeño de su labor”, ha felicitado el subdelegado del Gobierno en Granada. “La seguridad privada es uno de los pilares básicos para la seguridad ciudadana, un elemento indispensable para la garantía de la seguridad, que ha adquirido un indiscutible auge en los últimos años”, ha señalado Antonio Cruz.
“No hay libertad sin seguridad”, ha afirmado Cruz tras felicitar a los premiados y pedirles “que sigan en la línea de servicio que llevan a cabo para conseguir una provincia más segura y libre”.
Trabajo de peligrosidad, acciones humanitarias, colaboración con fuerzas del Estado y evitar la comisión de delitos son algunos de los actos por los que “destaca el personal de seguridad privada, ofreciendo un servicio de calidad y acorde a lo que la legislación impone”, ha destacado Cruz.
Por su parte, Pedro Luis Mélida ha señalado que “éste es un barco donde todos remamos en la misma dirección y también incluye la seguridad privada”.
“Hay muchos casos en que la colaboración de la seguridad privada es muy importante. No sólo vigilan, sino que también reaccionan para prevenir la violencia”, ha destacado el Jefe Superior de Policía.
fuente: vigilantesdeseguridad.com
Foto: Álex Cámara

Revista número 34 de e.SecurityNúmero 34 de e.Security
Ya puedes descargarte el último ejemplar de la revista de actualidad en seguridad de la información.
Fuente: seguridad-informacion.blogspot.com

Vigilantes de Seguridad colaboran en el 60% de los hurtos investigados y resueltos


JOSE R. VILLALBA | GRANADA
La vigilancia privada se ha convertido en un complemento imprescindible para la seguridad pública.Mil trabajadores ejercen en estos momentos en toda la provincia de Granada frente a los 1.963 guardias civiles y los 1.200 policías nacionales que desarrollan su labor en Granada.
El jefe superior de Policía de Andalucía oriental, PedroLuis Mélida, lo dijo ayer durante la entrega de reconocimientos a los vigilantes jurados de las distintas empresas operativas en esta provincia. «Hoy por hoy son fundamentales, forman parte de un servicio complementario para la seguridad pública», dijo ayer.Tanto es así que la colaboración entre Policía Nacional y estos agentes de seguridad privados ha sido fundamental para esclarecer en torno al 60% de los hurtos denunciados, según comunicó ayer el jefe de la unidad territorial de Seguridad Privada de Policía Nacional. Son los hurtos precisamente los responsables de acumular más denuncias en las dependencias policiales. «La mayor implantación de los vigilantes jurados en los centros comerciales nos permite ser avisados cuando hay algún hurto importante, ellos disponen de tres teléfonos gratuitos para conectar con Policía Nacional».
Las empresas de seguridad privada disponen de un millar de trabajadores en esta provincia, pero hay cuatro mil personas más con licencia para ejercer funciones de vigilante de seguridad. «La crisis ha mermado el ámbito de la seguridad privada. En los dos últimos años la disminución de la demanda de nuestros servicios ha sido notable, cercana al 10% , situación que ha generado no pocas dificultades a las empresas. La previsión de 2011 ha caído en los primeros meses del año, esperamos que en estos últimos meses, al menos, se detenga la pérdida de trabajo», explicaJoaquínCaballero Jiménez, director comercial de Securitas en la provincia de Granada. Pese a la actual crisis, el sector ha crecido en los últimos cinco años en torno un 20%, según datos facilitados por Securitas, una de las empresas con más implantación en este país.
Policía Nacional es la responsable de controlar las cinco mil licencias de vigilantes de seguridad de Granada, también las más de cinco mil cámaras de vigilancia instaladas en centros comerciales y otros locales. «Todas aquellas licencias de vigilantes de seguridad cuyos propietarios llevan dos años de inactividad necesitan pasar unas pruebas para renovarla», una tarea más de esta unidad policial.
Dos millones de euros
En estos momentos, la provincia de Granada dispone de 35 empresas de seguridad privada que pueden generar, según Securitas, un movimiento económico de dos millones de euros. «Somos muy conscientes de los buenos resultados logrados gracias a la vigilancia privada y les ruego que sigan aportando la máxima colaboración con las fuerzas de seguridad», señaló el subdelegado del Gobierno, AntonioCruz, durante el acto de entrega de las distinciones honoríficas.
La seguridad se ha convertido en una necesidad, una preocupación que alimenta a numerosas empresas implantadas en la geografía granadina. Los robos en viviendas y empresas y el ingenio de los ‘cacos’ han lanzado a la rentabilidad a las empresas dedicadas a la seguridad privada. Mantener a salvo la casa o la caja fuerte suponen una inversión que puede rondar los 3.000 euros de media.
PedroLuis Mélida lo dejó ayer suficientemente claro: «para colaborar contra el delito, la unión hace la fuerza y los vigilantes de seguridad son imprescindibles en esta estrategia de colaboración con la Policía Nacional». Más de 20 vigilantes de seguridad fueron ayer distinguidos por la Policía Nacional.
Fuente: vigilantesdeseguridad.com

Los Mossos d’Esquadra estrenan nueva weboy celebramos que la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra ha estrenadonueva web . Con la entrada en funcionamiento de este portal, la policía catalana mejora la imagen corporativa del Cuerpo y aumenta la facilidad en la búsqueda de contenidos. Desde ese momento, el visitante, con un simple vistazo, visualiza lo que la policía quiere destacar, en una apuesta clara por los contenidos dirigidos a la ciudadanía, donde destaca la prevención . Se actualiza la imagen para ofrecer un espacio fresco y moderno.
Fuente: policiadecatalunya.blogspot.com

Condenado a pagar 1.350 euros de multa por cambiarle el precio a unas zapatillas en un comercio

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una multa de 1.350 euros a un hombre como responsable de las faltas de estafa y maltrato, tras cambiarle el precio a cuatro pares de zapatillas en un local comercial para ahorrarse 273 euros y empujar al vigilante de seguridad del mismo.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una multa de 1.350 euros a un hombre como responsable de las faltas de estafa y maltrato, tras cambiarle el precio a cuatro pares de zapatillas en un local comercial para ahorrarse 273 euros y empujar al vigilante de seguridad del mismo.
Así consta en una sentencia de fecha 27 de septiembre, recogida por Europa Press, en la que el tribunal desestima el recurso presentado por el procesado y confirma la pena impuesta por el Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón el pasado mes de abril
Los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo, cuando el acusado cambió las etiquetas del precio de cuatro pares de zapatillas cuyo precio total ascendía a 350,80 euros por otras con un precio conjunto de 77,80 euros "con ánimo de lucrarse a costa de lo ajeno".
Así, el procesado acudió a la línea de cajas del establecimiento, situado en la Ciudad del Transporte, donde el vigilante de seguridad del establecimiento le conminó a que le siguiera para comprobar qué había pasado, momento en el que el acusado le dio un empujón que, no obstante, no le causó lesión alguna.
Tras la sentencia condenatoria del juzgado de Instrucción, la defensa interpuso un recurso de apelación basado en un error de valoración de la prueba y en la existencia de contradicciones entre la declaración prestada por el procesado y su esposa y la del vigilante de seguridad, así como en la existencia de un testigo que no presenció los hechos. Por todo ello, solicitaba la absolución del acusado.
No obstante, el tribunal señala que el examen de las declaraciones prestadas y la lectura de la sentencia de primera instancia "ponen de manifiesto la sinrazón del motivo de recurso" porque permiten fundar claramente el convencimiento condenatorio alcanzado por la juez, "que ha preferido creer con toda lógica, la declaración del vigilante de seguridad que acudió al juicio y que el recurrente no menciona en su escrito".
Además, sobre la credibilidad del testimonio de la esposa del acusado, indica que "todo indica que, aunque no haya sido denunciada, pudo participar en los hechos".

Fuente: 20minutos.es

Escándalo en la Diputación de Barcelona por cámaras en los aseosEscándalo mayúsculo en Cataluña. ¿El motivo? Videocámaras en los cuartos de baños de un centro dependientes del Área de Bienestar Social de la Diputación de Barcelona. Según han denunciado diversas páginas webs, los baños son vigilados desde hace tiempo con videocámaras, invadiendo de manera descarada la intimidad. En el caso del servicio de las mujeres, incluso, la cámara apunta directamente al inodoro, de modo que captar perfectamente los genitales de quien esté utilizando el váter. Disculpas por ser tan directo, pero ante los usos fraudulentos de videovigilancia no hay medias tintas.
En el caso del servicios de los hombres, en cambio, el enfoque de la cámara es cenital, justo encima de la taza del váter, por lo que también capta perfectamente su desnudez. Parece, pues, que los dispositivos han sido estratégicamente instalados para captar los genitales de ambos sexos, requiendo diferente ángulo en cada uno de los casos. Se da la circunstancia de que el centro, llamado ‘Calor y café’ está destinado al apoyo para indigentes y drogodependientes, motivo, según algunas de las webs que denuncian, por el que la noticia no ha trascendido a los medios.Parece bastante improbable que la instalación de estas videocámaras hayan recibido la perceptiva autorización administrativa y, desde luego, de haber sido así, debería investigarse -y revocarse- de inmediato. Ya existen sentencias por parte de la AEPD en las que sancionaron a un instituto valenciano por hacer algo parecido. La videovigilancia es un tecnología muy beneficiosa, pero sólo lo seguirá siendo si se cumple estrictamente con la ley y se evitan abusos de esta índole.Fuente: Videovigilando

La introducción de imágenes de videovigilancia en la confección de diligenciasEn investigaciones y confección de diligencias puede ser conveniente utilizar en ocasiones las imágenes de grabaciones efectuadas por sistemas de videovigilancia. Este artículo intenta reflexionar, sobre qué precauciones o garantías hay que tener en cuenta para que puedan tener la consideración de prueba valida.
Imágenes grabadas por cámaras de seguridad privada
De ellas se ocupa específicamente la Instrucción 1/06 de 8 de noviembre de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sobre tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
Por su parte la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), en su artículo II, recoge la cesión de datos a jueces y fiscales para el ejercicio de sus funciones, pero no prevé expresamente su cesión a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, salvo que por motivos urgentes, por delegación de Fiscales y Jueces, y a prevención, se puedan solicitar las imágenes grabadas para incorporarlas a las diligencias.
Valor probatorio de las grabaciones
En nuestro Ordenamiento Jurídico rige el principio de libre valoración de la prueba (Art. 741 LECR), con lo cual corresponderá al órgano judicial competente valorar las imágenes captadas por cámaras de seguridad privada, junto con el resto de material probatorio, para decidir si se ha roto la presunción de inocencia o no.
Nuestra jurisprudencia reconoce que la grabación de imágenes o sonidos afecta a las personas y que puede afectar a su intimidad, que como todos sabemos es un Derecho Fundamental reconocido en nuestra Constitución (Art. 18.1 CE). También debemos saber, que actualmente se está considerando como Derecho Fundamental “de última generación”, el derecho a la protección de datos de carácter personal, por lo que habrá que procurar no infringir ninguno de esos derechos y que pudieran conllevar a la consideración de la grabación aportada como “prueba nula”. De ahí la necesidad de que previamente valoremos y pidamos solo las imágenes que sean imprescindibles para la investigación y que menos dañinas sean para la intimidad y privacidad.
Es posible que una imagen captada por una cámara instalada en la calle no vulnere la intimidad, pero sí el Derecho a la protección de datos. La jurisprudencia hasta la fecha, para considerar una grabación de imagen prueba nula (Art 11.1 LOPD), no le basta cualquier incumplimiento de la LOPD. A modo de ejemplo, la jurisprudencia no considera prueba nula incumplimientos de la LOPD, como sería “la no inscripción en el fichero correspondiente de la AEPD”., “la no existencia de hojas informativas o la instalación por persona no autorizada”, etc. O sea: no toda infracción administrativa de la LOPD, lleva indefectiblemente a considerarla nula en el proceso penal. Sin embargo, sí se ha considerado prueba nula “las no información de la existencia de grabación mediante carteles u otro medio de comunicación”; “cuando se recogen imágenes de la calle por vediocámaras no controladas por la policía”, ya que los sistemas de videovigilancia privados no están habilitados para grabaciones en la vía pública. También se puede considerar que se vulnera el Derecho Fundamental reconocido en el artículo 18.4 de nuestra C.E, en relación a la normativa de protección de datos, en el tema de la cancelación de datos cuando utilizamos una imagen que por el tiempo en que fue grabada debió ser cancelada (recordemos que el plazo máximo previsto actualmente es de un mes); esa imagen no puede tener valor de prueba inculpatoria en una proceso penal, aunque se podría utilizar con otros fines (por ejemplo, fines históricos).
Algún sector de la doctrina considera que la protección de datos de carácter personal debería considerarse integrado entre el derecho a un proceso con todas las garantías (Art 24.2 C.E), y que los fundamentos que de manera genérica se argumentan como habilitación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la investigación penal y solicitud de datos de carácter personal (art 126,282 y ss, 299, 770 Lecrim y 11.1 LO 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros), son habilitaciones genéricas e insuficientes, y que sería necesaria una reforma legislativa de la LEcrm., para exigir en todos los casos resolución judicial habilitante.
Posibilidad de preservación de datos con vistas a su posterior cesión
Puede ocurrir que la resolución judicial que autorizaría y ordenaría la cesión de las imágenes llegase una vez se hubiera producido la desaparición o alteración de los datos cuyo recabo se pretende. Algunos sectores de la doctrina proponen, con el fin de asegurar la prueba, que sería conveniente imponer al sujeto la obligación de conservar durante un periodo de tiempo la parte de la grabación que nos interese.
Por ello en supuestos de urgencia, la preservación puede ser vista como una alternativa a la cesión, ya que esta última podría ser polémica, pues como hemos indicado, hay sector que no consideran suficientemente habilitados a las FCS para solicitarlas por sí. Por ello si considerásemos que la cesión debería ser objeto de reserva jurisdiccional por su especial gravedad, la necesidad de actuar con rapidez para garantizar la conservación de las grabaciones que hayan de cederse, implicaría que la preservación inmediata debería ser ordenada por el Juez Instructor o por el Ministerio Fiscal, y por lo tanto también, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuando a prevención. En tales casos hay que tener en cuenta que el plazo máximo de preservación no debería superar emplazo de un mes que recoge la LOPD y la Instrucción 1/06 de la AgenciaEspañola de Protección de Datos.
Parece ser que la doctrina expuesta va calando en la jurisprudencia y no sería extraño que en futuras reformas legislativas de la LEcrm. se exigiera autorización judicial, para la cesión de datos personales que obren en poder de terceros y que estén relacionados con el delito investigado. Muestra de ello, tenemos por ejemplo, el acuerdo del Pleno de la Sala 2ª del TS de 23 de febrero de 2010, en virtud de la cual se ha resuelto la necesidad de autorización judicial para cesión de datos en poder de operadoras, no admitiendo como valida la solicitud del Ministerio Fiscal. Igualmente la Sentencia del mismo Tribunal Supremo número 247/2001 de fecha 18 de marzo 2010, se pronuncia en el mismo sentido, si bien en este supuesto al no verse afectados los datos solicitados por el Ministerio Fiscal por el derecho al secreto las comunicaciones (solicitud domicilio y número teléfono de dirección IP), sino que se desenvuelve en el marco del derecho a la intimidad, considerando que es de aplicación lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos y por lo tanto no se deben publicar los datos personales de los usuarios que un servidor de Internet posee, sin el consentimiento del intersador; d) “Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas”. Por ello, entiende el Tribunal que la actuación del Ministerio Fiscal fue correcta. Aclarando que no hay que confundir el secreto de las comunicaciones (art.18-3 C.E.), el derecho a la intimidad (art. 18-1 C.E.) y la obligación de conservar secretos los datos informáticos personales (art. 18-4 C.E.) conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, que excepciona la petición del Fiscal en el ejercicio de sus funciones legales de investigación de los delitos.
A modo de conclusión, a la hora de incorporar a nuestras diligencias o investigaciones imágenes grabadas por sistemas de videovigilancia sería, como buena praxis, en previsión de ser coherentes con futuras reformas en la materia, la siguiente:
1º Valorar la necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la solicitud de imágenes grabadas, en relación con la gravedad del delito investigo y la afección al derecho a la intimidad y a la protección de datos.
2º Solicitar al responsable del tratamiento del fichero (sistema de videovigilancia), en base a los indicios del delito, la preservación del ámbito temperar que nos interese de las imágenes.
3º Solicitar a la Autoridad Judicial competente, mediante escrito fundamentado, que dicte auto requiriendo al titular del fichero la cesión de las imágenes relacionadas con el hecho delictivo investigado.
4º Dejar constancia de todo ello en las diligencias que estamos instruyendo.
Suplemento Temático: Videovigilancia

Fuente: Revista Guardia Civil

Comunicación de alarmas por accionamiento de pulsadores instalados en vehículos


onsulta realizada por una Federación Empresarial sobre la posibilidad legal de que la Central de Alarmas pueda transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las alarmas procedentes de los pulsadores de atracos instalados en vehículos a los que, además, se les ha dotado de un sistema GPS de localización.

Consideraciones
La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, dedica su Capítulo IV a los “sistemas de alarma móviles”, estableciendo su ámbito de aplicación y procedimiento de actuación.
Su artículo 16. 1 dispone que: ”Se entiende por sistemas de alarmas móviles, los dispositivos de seguridad, siempre que estén conectados a una central de alarmas, cuya aplicación se encuentre exclusivamente destinada a la prevención de posibles actos delictivos contra personas o bienes muebles, la posible localización de personas o bienes, o para facilitar el cumplimiento, en su caso, de penas o medidas de seguridad”.
Y en su punto 2 se establecen dos exigencias o particularidades:
a) La recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse, en todo caso, por empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas o por centrales de alarmas de uso propio.
b) La confirmación de las alarmas se realizara, como mínimo, mediante verificación por audio y, en su caso, complementada con llamada telefónica
Por otro lado, el artículo 17 establece diferentes procedimientos de actuación, en función de que se trate de sistemas de alarma móviles destinados a la seguridad o protección de personas o de bienes muebles.
En el primero de los supuestos, seguridad y protección de personas, bastará con la confirmación de la alarma por parte de la central, para su transmisión inmediata al servicio policial correspondiente.
En el segundo, es decir, seguridad y protección de bienes muebles, tales como vehículos automóviles, además de la confirmación, se requiere para su comunicación, la presentación de la correspondiente denuncia, salvo casos de flagrante delito.
Conclusiones
Como respuesta a la concreta pregunta formulada y habida cuenta que se trata de dos dispositivos con finalidades de protección diferentes y cuya activación se realiza por personas distintas, aunque ambos estén instalados en el mismo bien mueble (vehículo), cabe realizar las siguientes consideraciones:
El pulsador está destinado a la protección o seguridad de la persona que se encuentra en el vehículo y su activación es un acto voluntario de ésta, por lo que para transmitir la señal al servicio policial, deberá ser confirmada por la central, al menos mediante su verificación por audio, conforme a lo establecido en el punto 1 del artículo 17.
Cuestión diferente es el sistema GPS de localización de vehículos, cuya finalidad es la protección del propio vehículo y que precisa de la presentación de la correspondiente denuncia policial para su activación por la central de alarmas.
Suplemento Temático: Seguridad en el Transporte
Fuente: Boletín SEGURPRI nº 32
Fecha: Septiembre 2011

miércoles, 26 de octubre de 2011

Licitan en 153.000 € el servicio de custodia y vigilancia del patrullero Alcaraván I, atracado en el puerto de SantanderSANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Economía y Hacienda ha licitado en un total de 152.986 euros el servicio de custodia y vigilancia del patrullero Alcaraván I, atracado en el Puerto de Santander, así como de la protección de las personas que pudieron hallarse a bordo.
Así consta en un anuncio del Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cantabria, publicado este lunes y recogido por Europa Press.
Los licitadores interesados podrán obtener la información necesaria en la Delegación Especial de la Agencia Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria.
En concreto, podrán solicitarla en la dependencia regional de Recursos Humanos y Administración Económica, en la Avenida Calvo Sotelo, 27, o en la dirección www.agenciatributaria.es/contratacion, hasta el 15 de noviembre a las 14 horas.
El servicio se llevará a cabo en la línea de atraque del patrullero Alcaraván I, en el Puerto de Santander, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Se admitirá la posibilidad de prórroga por un año.
El servicio se adjudicará por el tramitación ordinaria y procedimiento abierto, y las ofertas o solicitudes de participación podrán presentarse hasta el 15 de noviembre de 2011, a las 14 horas.
La apertura de las ofertas tendrá lugar el 2 de diciembre a las 10.20 horas.
El patrullero Alcaraván I forma parte del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), servicio de carácter policial que desarrolla su actividad en la lucha contra el contrabando, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.
Orgánicamente depende del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT).
Fuente: EUROPA PRESS

El grupo de seguridad de Ramírez vigilará El Escorial y el Valle de los CaídosBORJA VALCARCE La empresa Seguridad Integral Canaria fue escogida ayer por la mesa de contratación de Patrimonio Nacional como la adjudicataria de un concurso para prestar los servicios de vigilancia y seguridad de los Reales Sitios de Patrimonio Nacional y que son de uso exclusivo de la Corona. El concurso está valorado en casi ocho millones de euros. Gracias a este contrato, la empresa podrá dar empleo a unas 275 personas en territorio peninsular, según las primeras estimaciones de la compañía.
La adjudicataria, que forma parte del entramado empresarial del Grupo Ralons, ya tiene experiencia en el campo de la seguridad de las dependencias reales, ya que lleva diez años ofreciendo el servicio de vigilancia y seguridad en la Residencia Real de La Mareta, ubicada en Lanzarote. La adjudicación, que se hizo pública ayer, permite a la empresa que dirige Miguel Ángel Ramírez consolidar su actividad de servicios de seguridad en la Península, en una expansión geográfica que comenzó en el año 2000.
La propuesta presentada por Seguridad Integral Canaria obtuvo un 98,57 de valoración y se convirtió en la proposición más ventajosa para la Administración en una adjudicación cuyo importe máximo es de más de siete millones y medio de euros.
Las dependencias que son objeto del contrato de adjudicación son las siguientes: en la comunidad de Madrid, el Real Sitio de Aranjuez, que comprende el Palacio, las dependencias de la Delegación, la Real Casa del Labrador y de Marinos y Jardines; el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en el que se incluyen el Monasterio, la Casita del Infante, la Casita del Príncipe, los Jardines y el Valle de los Caídos y el Real Sitio de El Pardo y la Quinta de El Pardo, donde se encuentra la central de servicios del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN).
En Segovia, Seguridad Integral Canaria se encargará de la seguridad del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, constituido por el Palacio, las dependencias de la Delegación y los Jardines y del Palacio Real de Riofrío y su bosque; en Burgos, del Monasterio de Santa María La Real de Las Huelgas; en Palma de Mallorca, del Palacio Real de la Almudaina y en Sevilla de la zona privada de los Reales Alcázares. Todo ello sin dejar la vigilancia en la residencia Real de La Mareta.
Por otro lado, Ralons Servicios también ha logrado la adjudicación de los servicios de limpieza de los colegios públicos del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en un concurso que está valorado en más de siete millones de euros y que supondrá la contratación de 250 personas más. Así, los empleados de la organización alcanzan ya los 4.000 puestos, 700 de ellos solamente en la Península.
Para Ramírez, ambas contrataciones son un orgullo porque se han conseguido “unos servicios muy importantes en un año muy difícil en el que la crisis económica de muchos de nuestros clientes nos ha obligado a despedir personal”, aseguró antes de enfatizar su apuesta por lograr la consolidación de la compañía.
Fuente: vigilantesdeseguridad.com

Programa de Radio: Hablemos de SeguridadComenzamos el programa de anoche con la participación de María Laura Quiñones Urquiza, Perfiladora Criminal, con quien dialogamos acerca de los distintos típos de Perfiles Criminales. Luego nos comunicamos con Vinicius Calvancante, de Brasil, quien nos interiorizó acerca de la Policía de Proximidad de Brasil. Para finalizar nos comunicamos con el Dr. Juan Manuel Ugarte, co-redactor de la Ley de Seguridad Interior quien nos dio su opinión y visión de las Fuerzas de Seguridad en la Argentina.

Programa 13 – Lunes 24 de Octubre de 2011 / 22:00 hs – FM Wilde 88.7 Mhz

Fuente: usecmagazine.usecnetwork.com